Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2013

sad-girl
Gdy wkradają się wątpliwości, zabierają nam zaufanie.
Reposted frommefir mefir viashit-happens shit-happens
3015 0e86
Reposted fromRecklessKid RecklessKid
sad-girl
4976 4ae5
4755 523d
Reposted fromRecklessKid RecklessKid
5430 8e9d
Reposted fromRecklessKid RecklessKid
sad-girl
4345 ae0a
Reposted fromedgith edgith viashit-happens shit-happens
sad-girl
sad-girl
7129 63c3
Reposted fromPjbbbv Pjbbbv viashit-happens shit-happens
sad-girl
sad-girl
sad-girl
3905 dc99
Reposted frompesy pesy viacolours colours
sad-girl
sad-girl
9534 09e7
Reposted fromrainboweyed rainboweyed viaHouse House
sad-girl
0804 f6c0
Reposted fromretaliate retaliate vialoveparis loveparis
sad-girl
5149 8ab8
Reposted fromretaliate retaliate vialoveparis loveparis
sad-girl
I za każdym razem gdy Cię widzę
 Poprostu odchodzisz.
— The Subways
Reposted fromspirit-lake spirit-lake viashit-happens shit-happens
sad-girl
9295 4b5d
Reposted frombluecat bluecat viashit-happens shit-happens
sad-girl
0342 1467
Reposted fromGIFer GIFer viapijanygowniarz pijanygowniarz
5430 8e9d
sad-girl
zasada nr. 98
Myśl zawsze samodzielnie i ignoruj każdego, kto spróbuje Cię ograniczać i narzucać swoje zdanie
— Dlaczego mężczyźni kochają zołzy
Reposted fromextract extract viaiamnotperfect iamnotperfect
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl